Polityka prywatności

1 .WSTĘP

 

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez Centrum Nauki Angielskiego DICE Paulina Łoboda (zwana dalej „DICE”)Państwa danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies przez stronę internetową www.angielski-dice.pl.

 

2. ADMINISTRATOR DANYCH

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Paulina Łoboda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Nauki Angielskiego DICE Paulina Łoboda wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem ul. Wolności 20, 78-100 NIP 6792599339 REGON 362261929  Kołobrzeg oraz  adresem e-mail:biuro@angielski-dice.pl, telefon: 600 212 762.

 

2. Współadministratorem danych osobowych jest małżonek Pauliny Łobody, Rafał Łoboda, posiadający upoważnienie do korzystania z danych osobowych w celu wysyłania smsów oraz  telefonowania w przypadku ważnych spraw dot. prowadzenia firmy oraz realizowania założeń umowy o świadczeniu usług językowych.

 

3. DICE informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Kursanci DICE”.

 

3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANA OSOBOWE?

 

Podane przez Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, wypełnionych formularzy, umów oraz czynności podejmowanych na stronie internetowej www.angielski-dice.pl lub stronie fanpage DICE.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te,  dla których zostały pierwotnie zebrane.

 

1. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

·         zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”),

·         wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) np.,  wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych

·         marketingu bezpośredniego − przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

·         weryfikacji wiarygodności płatniczej − przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę − Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

·         przez czas wykonania obowiązków, np. do wystawienia rachunku,

·         przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny) lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).

 

4. JAKIE DANE OSOBOWE POTRZEBUJEMY?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, ale aby móc prawidłowo wykonać zawartą z Państwem umowę, musimy dysponować przynajmniej Państwa imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu. W przypadku umowy, z którą wiąże się z Państwa strony zobowiązanie finansowe rozciągnięte w czasie, prosimy również o podanie adresu zamieszkania. Do sprawnego komunikowania – w niektórych przypadkach- potrzebujemy adresu e-mail. W przypadku odmowy podania danych nie będziemy w stanie podpisać z Państwem umowy, a tym samym przystąpić do jej wykonania.

 

5.KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Państwa dane osobowe powierzamy do biura księgowego w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Dostęp do tych danych ma również firma IT obsługująca nasz system informatyczny.

 

6.JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

 

1. Przysługuje Państwu prawo do wglądu i  poprawiania swoich danych osobowych, prawo do ich przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, włącznie z ich całkowitym zapomnieniem. Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie  wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich zapomnienia nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Państwa wolą przetwarzania danych – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. PAŃSTWA UPRAWNIENIA

 

Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.

 

1. Macie Państwo prawo uzyskać od DICE następujące informacje:

a. o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

b. od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,

c. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,

d. o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane

 

2. Ponadto – na Państwa żądanie–  DICE uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie, jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

3. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, należy przedstawić DICE stosowne żądanie wysłane ma maila biurowego biuro@angielski-dice.pl .

 

8. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim.

 

2. DICE zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

3. DICE wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 

4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od DICE i i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

9. CIASTECZKA („COOKIES”)

 

1. DICE oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

 

2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Strony i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na wszystkoociasteczkach.pl.

 

3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają DICE na  określenie czy odwiedzano stronę DICE) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje.

 

4. DICE wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

·         statystycznym,

·          zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej DICE,

·         dostosowania treści do Państwa preferencji i zainteresowań

 

6. DICE może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

 

7. DICE  korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na stronie DICE oraz sposobu korzystania z tej strony.

 

8. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez stronę DICE  z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

 

10. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas strona DICE może nie funkcjonować prawidłowo.

 

10  ZMIANY

 

 

DICE zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie pod adresem: https://www.angielski-dice.pl/polityka-prywatno%C5%9Bci/